Ungstorp…..med anor från “hedenhös”

Gårdsnamnet är svårt att tyda.  “  -torp kommer av tyskans Dorf = by”  och det gamla Ungestorp bestod ursprungligen av sex gårdar ca 400 m söder om den nuvarande ensamgården.  I dess närhet finner man en större gravplats från början av vår tideräkning.  Utgrävningar på 1980-talet bekräftar detta. I höjdlägen och på åsens sluttningar finner man många förhistoriska fornlämningar (brons- järnålder) samt spår av sentida kulturlämningar i form av tjärdalar, kolbottnar med kojruiner, odlingsrösen och -terrasser, som vittnar om mångbruket på gården..….